n

טופס בקשה לסבסוד למפעל
 

הורה יקר,

תנועת השומר הצעיר עושה כל שביכולתה על-מנת לאפשר למקסימום חניכים  להשתתף בפעילויות התנועה. ככלל המפעלים מחושבים במחירי עלות בלבד ובנוסף אנו מחפשים מקורות לסבסוד חניכים וכמידת ההצלחה, מידת האפשרות למתן עזרה .
על מנת שנוכל לטיפל בבקשה הינכם נדרשים לצרף מסמכים רשמיים בהתאמה.
בקשה לסבסוד תינתן אך ורק לחניך ששילם דמי חבר.

1.  אבקשכם למלא את הטופס הנ"ל באופן מלא בצירוף:

א. 3 תלושי משכורת אחרונים של ההורים
       ניתן לצרף אישורים לחיזוק הפנייה כגון אישורי רווחה, ביטוח לאומי
ב. הורה שאינו עובד יעביר דפי חשבון עו"ש של 3 חודשים אחרונים
ג. הורה עצמאי - יש לצרף דוח רווח והפסד לשנה הקודמת או אישור רו"ח להכנסה חודשית נטו
ד. צילום ת.ז של הורים כולל ספח

    
2.  מועד האחרון להגשת הבקשה: עד שבוע ממועד סיום ההרשמה.

     ע"מ שנוכל להיערך בהתאם ולהחזיר תשובה בזמן. בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל!


טופס סבסוד עברית
טופס סבסוד רוסית
טופס סבסוד אמהרית