מחלקת גזברות וכספים מתכללת את כל ההתנהלות התקציבית והתזרימית של העמותה בכלל הפעילות, בכל רחבי הארץ.
אחריות המחלקה היא הן כלפי חוץ: גופים ממשלתיים, ערים ומועצות, חברות ועמותות, והן כלפי פנים: ניהול תקציבי של כלל הפעילות, טיפול בתשתיות, ספקים וכו'.
העמותה מבוקרת על ידי מבקר פנים, רו"ח, רשם העמותות, החשב הכללי ומשרד החינוך. מרינה שטיינברג
אייל רוזן
מנהלת חשבונות
גזבר
052-4840605
052-4840628
marina@hashomer-hatzair.org
eyalrozen@hashomer-hatzair.org

מחלקת תשתיות וטכנית